REGULAMIN STUDIA

Studia Wirtualnej Rzeczywistości – „StudioVR Białystok” ze stroną:
www.vrbialystok.com.pl, prowadzonego przez Grzegorz Jabłecki
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
„Studio Wirtualna Rzeczywistość Białystok Grzegorz Jabłecki
z siedzibą w Białystok, przy ul. Generała Józefa Bema 95m69;
NIP: 848 173 39 37

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania ze studia i oferowanych w nim usług a także zasady sprzedaży towarów.
2. Salon udostępnia stanowiska symulacyjne pozwalające na korzystanie z programów kreujących wirtualną rzeczywistość oraz prowadzi dystrybucję sprzętu VR.
3. Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych jest odpłatne wg. aktualnego cennika zamieszczonego w studiu i na stronie internetowej.
4. Studio czynne jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach wg informacji na stronie internetowej. Ewentualne zmiany w pracy będą wcześniej zamieszczane.
5. Przed, przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej oraz studiu w formie papierowej.
6. Rezerwacja usługi w Studiu jak i przystąpienie do sesji jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią regulaminu oraz Ostrzeżeniem dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania i akceptuje ich warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z usługi.
7. Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 16 roku życia korzystają z usług studia na własną odpowiedzialność.
8. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług studia wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.
9. Podzespoły wchodzące w skład stanowisk symulacyjnych są w wersji deweloperskiej, co może skutkować niespodziewanymi błędami w symulacji. Klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.
10. Osoby chętne do korzystania ze studia muszą zarezerwować stanowisko poprzez rezerwacje online bądź wykupić na miejscu. Rezerwacji należy dokonać z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku mniejszego wyprzedzenia należy uzyskać zgodę na wizytę pod nr. tel. 795 032 209.
Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji, jeżeli zachowany jest co najmniej 24 godzinny okres wyprzedzenia od zarezerwowanej godziny korzystania ze Studia.
W przypadku rezygnacji z usługi zwrot uprzednio wpłaconych środków jest możliwy tylko w sytuacji jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpiło z zachowaniem 24-godzinnego wyprzedzenia przed planowaną datą wizyty w studiu.
11. Ceny za usługi udostępniane przez Studio wraz z czasem ich trwania znajdują się na stronie internetowej studia w sekcji cennik. Płatność za usługi może być dokonana za pośrednictwem systemu Przelewy 24 bądź w studiu gotówką, kartą płatniczą lub ważnym kuponem.
12. Rezerwacja obowiązuje przez 15 minut od momentu jej planowanego rozpoczęcia, po upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana a klientowi nie przysługuje zwrot środków.
13. Na każdym stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba. W przypadku, gdy klient stawił się w studiu z osobą towarzyszącą, na jej obecność przy stanowisku symulacyjnym zgodę musi wyrazić pracownik recepcji przed rozpoczęciem korzystania z usługi przez klienta. W każdym przypadku osoby towarzyszące i klienci powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk symulacyjnych, określoną przez pracownika studia.
14. Każdy klient studia ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta.
15. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk w sposób niezgodny z prawem i przeznaczeniem. Klient musi posiadać własne konto (platformy Steam i Oculus/VIVEPort) oraz licencje na programy użytkowane na stanowisku, z wyłączeniem programów, na które studio posiada licencje komercyjne.
16. Jeżeli klient chce testować własne tytuły gier, trzeba powiadomić o tym pracownika studia przy dokonywaniu rezerwacji.
17. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osób poniżej 16 roku życia – opiekun prawny.
18. Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych wymaga ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. (www.vrbialystok.com.pl/regulamin).
19. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast przerwać użytkowanie stanowiska i powiadomić o tym pracownika studia.
20. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk symulacyjnych.
21. Ewentualne skargi oraz wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres mailowy: kontakt@vrbialystok.com.pl
Studio udziela odpowiedzi na powyższe w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji drogą mailową na adres, z którego reklamacja wpłynęła.
22. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie studia zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika studia.
23. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie studia osób po spożyciu alkoholu lub narkotyków, spożywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.
24. W części symulacyjnej zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.
25. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby z niego korzystające.
26. Nieprzestrzeganie regulaminu Studia powoduje anulowanie opłaconej usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz zakaz wstępu na teren studia.
27. Sprzedaż towarów oferowanych przez studio odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego na zasadach określonych regulaminem serwisu oraz Regulaminem. W zakresie sprzedaży towarów studiu wskazuje, że:
a) zasady określone w Regulaminie odnoszą się zarówno do sprzedaży towarów przedsiębiorcom jak i konsumentom,
b) transakcje przeprowadzane są zgodnie z regulaminem serwisu,
c) informacje na temat ceny, opcji dostawy, sposobu płatności, zasad składania reklamacji oraz odstąpienia od umowy są zamieszczane każdorazowo przy opisie produktu w serwisie.
d) studio informuje, że konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pomoc.php oraz
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
Wykonując niniejszym obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję:
a) dokonanie rejestracji usługi świadczonej przez studio wymaga podania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
b) administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Jabłecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  „Studio Wirtualna Rzeczywistość Grzegorz Jabłecki z  siedzibą w Białymstoku, przy ul. Generała Józefa Bema 95m69; NIP: 848 – 179 – 37 – 39 (zwany dalej „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
c) przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na jednej z następujących podstaw:
– zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu dokonania  rezerwacji usługi, prawidłowego wykonania usługi, w celach rozliczeniowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również w celach marketingowych w sytuacji, gdy dysponuje stosowną zgodą.
e) akceptując postanowienia Regulaminu potwierdzają Państwo, że zostali poinformowani o przysługujących prawach. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo:
Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz ich kopię,
Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Państwa danych. Należy jednak pamiętać, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administratorowi wobec Państwa przysługują.
Żądania sprostowania swoich danych, gdy Administrator posiada dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
Usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;
Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą ich Państwo potrzebować do obrony lub dochodzenia roszczeń, wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Administratora Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
f) jeśli chcą Państwo skorzystać z uprawnień wskazanych w lit. e) Regulaminu należy zgłosić Administratorowi swoje żądanie za pośrednictwem:poczty elektronicznej na adres: kontakt@vrbialystok.com.pl.
pocztą tradycyjną na adres: ul. Generała Józefa Bema 95 m 69, 15-370 Białystok
g) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:
okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta,
wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych),
dla celów marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
h) Państwa dane są przetwarzane przez Administratora oraz mogą być powierzane na podstawie stosownych umów podmiotom świadczącym usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych takich jak np. księgowość. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej lub EOG.
i) Administrator Państwa danych osobowych nie przetwarza ich w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie), który wywoływałby wobec Państwa jakiekolwiek skutki prawne lub inne istotne skutki. Podmiot przetwarzający korzysta jednak z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na zarządzanych przez siebie stronach internetowych.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

Każdy użytkownik powinien przeczytać i dokładnie zapoznać się ze wskazówkami poniżej, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, odczucia dyskomfortu lub uszkodzenia sprzętu. Przed pierwszym użyciem:
– Zapoznaj się z regulaminem Studia VR Białystok” oraz Ostrzeżeniem dot. Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania.
– Stanowisko powinno być przygotowane indywidualnie dla każdego użytkownika. Ignorowanie wskazówek może zwiększyć ryzyko odczuwania dyskomfortu.
– Osobom w ciąży, starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem lub inne problemy zdrowotne, zaleca się wizytę u lekarza przed skorzystaniem ze stanowisk symulacyjnych.
– Zastanów się, czy wcześniej nie występowały u Ciebie drgawki lub inne stany epileptyczne, które mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie w trakcie użytkowania stanowisk.
Poważne przeciwwskazania do użytkowania stanowisk symulacyjnych w Studiu VR Białystok:
Drgawki: Przed symulacją zaleca się wizytę u lekarza, jeśli w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory, objawy te mogę występować przy oglądaniu telewizji, graniu w gry video lub doświadczając wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli, nie odnotowano wcześniej przypadków ataku drgawek lub epilepsji. Drgawki takie spotykane są najczęściej u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.
Zakłócenia częstotliwości radiowych: Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.
Dzieci: Nie zaleca się korzystania ze stanowisk przez dzieci poniżej 13 roku życia. Korzystanie przez dzieci poniżej 16 roku życia powinno odbywać się pod kontrolą dorosłych lub za zgodą opiekuna prawnego.
Ogólne wskazówki i środki ostrożności:
Należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami i stosować się do poniższych środków ostrożności podczas korzystania z stanowisk symulacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub dyskomfortu!
– Używaj tylko w bezpiecznym środowisku: stanowisko symulacyjne stwarza środowisko wirtualnej rzeczywistości, które odwraca uwagę i uniemożliwia obserwację własnego otoczenia. Seans powinien odbywać się na siedząco lub na wyznaczonych strefach z towarzystwie obsługi. Należy unikać wstawania z miejsca z okularami wizyjnymi na oczach. Należy zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że nie jesteś w pobliżu innych ludzi lub przedmiotów, na które można wpaść lub zniszczyć w trakcie korzystania ze stanowisk. Nie zaleca się korzystania z okularów wizyjnych podczas sytuacji, które mogą wymagać uwagi.
– Upewnij się, że okulary są właściwie dopasowane, wygodne, obraz jest pojedynczy i czysty.
– Pozwól swoim zmysłom stopniowo dopasować się do wirtualnego świata. Na początku ogranicz korzystanie do kilku minut. Czas korzystania można zwiększać wraz z przyzwyczajeniem się. Rozglądanie się dookoła, pomoże Ci zauważyć różnicę pomiędzy Twoimi ruchami w wirtualnym i realnym świecie.
– Udane doświadczenie wirtualnej rzeczywistości wymaga nienagannego poczucia zmysłu ruchu i równowagi. Nie zaleca się korzystania ze stanowisk w przypadku odczuwania zmęczenia, potrzeby snu, pod wpływem środków odurzających, kaca, odczucia niestrawności, będąc pod wpływem emocjonalnego stresu lub osłabienia, cierpienia na gorączkę, grypę, bóle głowy, migreny, bóle uszu. Korzystanie w złym stanie może nasilić efekty.
– Co każde 30 minut, należy zrobić kilka minut przerwy, nawet jeśli nie odczuwa się takiej potrzeby. Każdy człowiek jest inny, jeżeli odczuwasz dyskomfort, należy dokonywać częstszych przerw.
– Głośne dźwięki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Hałas w tle, oraz przebywanie w głośnym otoczeniu może spowodować, że dźwięki są głośniejsze niż nam się wydaje. Ze względu na wciągającą naturę wirtualnej rzeczywistości, nie należy używać słuchawek na wysokim poziomie głośności, aby utrzymać świadomość otoczenia i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
Dyskomfort
Jeśli odczuwasz jakiekolwiek wymienione poniżej objawy niezwłocznie przerwij seans i poinformuj o tym pracownika salonu!
– Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania w przypadku doświadczenia któregokolwiek z następujących objawów:napady drgawkowe, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
– Podobnie jak w przypadku choroby morskiej, objawy choroby po symulatorowej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po użyciu. Objawy mogą obejmować te wyżej wymienione oraz senność i obniżoną zdolność wykonywania wielu zadań na raz. Objawy te mogą narazić Cię na zwiększone ryzyko kontuzji, gdy angażujesz się w działania w świecie rzeczywistym.
– Do momentu ustania objawów, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych wizualnie i fizycznie wymagających działań, które mają potencjalnie poważne konsekwencje (czyli działania, w których doświadczenie w/w objawów może prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia) lub innych działań, które wymagają nienagannej równowagi i koordynacji ręka-oko (takie jak gry sportowe lub jazda na rowerze, itp.).
– Nie zaleca się ponownego użytku, do kilku godzin po ustąpieniu objawów. Upewnij się, że stanowisko jest poprawnie skonfigurowane przed ponownym użyciem.
– Należy pamiętać o rodzaju treści przy których wystąpiły negatywne objawy, ponowne ich wyświetlanie może spowodować ich nasilenie.
– W przypadku poważnych i utrzymujących się objawów należy udać się na wizytę lekarską.

REGULAMIN ZAWODÓW

REGULAMIN ZAWODYÓW „BEAT SABER vol.2”
1) Każda osoba biorąca udział w zawodach (zwana dalej
uczestnikiem) zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o
zapoznaniu się z regulaminem Studia Wirtualna Rzeczywistość
Białystok oraz regulaminem zawodów „BEAT SABER vol.2”.
2) Uczestnicy mogą podchodzić do zawodów w dniach 23-28.XII.2019
odwiedzając studio w godzinach pracy
3) Uczestnikom przysługują 2 darmowe zagrania w utworze
przypisanym do zawodów w konfiguracji wskazanej przez
organizatora.
4) Niezależnie od ilości podejść danego uczestnika zapisywany jest
najlepszy wynik punktowy.
5) Organizator turnieju zobowiązuje się do świadczenia 15
minutowej darmowej sesji VR z zachowaniem obostrzeń związanych z
realizacją zawodów.
REGULAMIN TOURNAMENT BEAT SABER vol.2
1) Każda osoba biorąca udział w turnieju (zwana dalej
uczestnikiem) zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o
zapoznaniu się z regulaminem Studia Wirtualna Rzeczywistość
Białystok oraz regulaminem turnieju „BEAT SABER vol.2”.
2) Turniej odbywa się w siedzibie studia w dniu 29.12.19
3) Uczestnicy zobowiązani są stawić się na miejscu turnieju w
godzinach 13:30 do 17:30
3) Uczestnikowi przysługują 3 próby zagrania w utworze przypisanym
do zawodów w konfiguracji wskazanej przez organizatora.
4) Niezależnie od ilości podejść danego uczestnika zapisywany jest
najlepszy wynik punktowy.
5) Do uczestnictwa w turnieju niezbędne jest wykupienie biletu
uczestnictwa. Każdy bilet upoważnia do 3 próby na jednym poziomie
trudności.
6) Uczestnik może odebrać jedynie jedną nagrodę nie zależnie od
ilości zajętych miejsc. Jest nią zawsze nagroda z wyższego poziomu
trudności.
7) Bilety uczestnictwa można nabyć od godziny 13:30 do 17:30 dnia
29:12:19 w siedzibie Studia Wirtualna Rzeczywistość w kwocie 15
zł.
8) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z turnieju
osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu bądź regulaminu
wewnętrznego Studia zawartego na stronie www.